Đề D-7-9 Vật lý hạt nhân

04/05/2022 09:57 SA | 478

Đề D-7-9 Vật lý hạt nhân

 

Đề thi:

 

Học sinh làm bài và chọn đáp án phù hợp theo bảng sau:

 

 

BÀI LIÊN QUAN